Zapraszamy do Studiowania w naszej Uczelni

W  Koninie  istnieje możliwość studiowania w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w Instytucie Teologicznym pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. 

Studia w zakresie teologii:

magisterskie: z uprawnieniami pedagogicznymi

teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe 

oraz*

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne

(wykłady 2 razy w miesiącu)

*Etyka podyplomowa  (wykłady dwa razy w miesiącu)

*Studium Duchowości Chrześcijańskiej

(wykłady dla słuchaczy w czwartki)

*Studium Duchowości Chrześcijańskiej  

24.01.2019

Życie modlitwy dorosłego człowieka

Rola sakramentów w życiu duchowym 

*Teologia ogólna 

26.01.2019  

Pismo Święte

 *Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 

26.01.2019  

Duszpasterstwo rodzin 

*Teologia podyplomowa 

26.01.2019 

Pismo Święte

27-28 lutego 2019 XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne 

Rodzina.Wychowanie.Sens 

18.05.2019 Sympozjum naukowe 

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia. 

Plakat 2018

    W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki:

 •    - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do sekretariatu PWTKonin.