Sekretariat godziny urzędowania maj 2021r.

06.05 godz. 14.00-16.30

07.05 godz. 15.30-18.00

 

Z radością informujemy, że na stronie internetowej Warszawskich Studiów Teologicznych jest już dostępny nowy numer. Wśród artykułów między innymi:

– “Covid-19 z perspektywy chrześcijańskiej”, czyli refleksja hiszpańskiego teologa o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą pandemia.

– “Synodalność jako powrót do korzeni chrześcijaństwa i narzędzie budowania Królestwa Bożego” – wprowadzenie w bardzo aktualne zagadnienie synodalności Kościoła, autorstwa dk.Sebastiana Zygmunta (tekst zdobył II nagrodę w Konkursie dla Młodych Teologów  „Sapientia  fidei” organizowanym przez Akademię Katolicką w Warszawie)

– “The Drama of Hunting”, artykuł o fenomenie polowania z perspektywy filozoficznej

– “Czy można poznać świadomość drugiego?” – studium na temat koncepcji wczucia w myśli Edyty Stein.

Zapraszamy do lektury! https://www.google.com/url?q=https://czasopismowst.pl/index.php/wst/issue/view/16&source=gmail&ust=1619859471045000&usg=AFQjCNHBSxJcWPsIxux1eIUspHavP89DsQ" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(238, 167, 68);">https://czasopismowst.pl/index.php/wst/issue/view/16

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w samo południe 27 kwietnia br. We Włocławku, w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich, o decyzji Ojca Świętego poinformował ustępujący biskup diecezjalny w obecności pracowników Kurii i przedstawicieli innych urzędów diecezjalnych. Komunikat Nuncjatury Apostolskiej, w obecności dotychczasowego biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem południowej modlitwy Regina coeli. Podczas krótkiej uroczystości modlono się za nowego, 77 biskupa diecezjalnego włocławskiego.

Bp Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 r. w Gnieźnie. Ukończył miejscową szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcącego (obecnie im. Dąbrówki). Po zdaniu matury wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze gnieźnieńskiej 4 czerwca 1988 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. 1 lipca 1988 r. został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana i sekretarza bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego, wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy, późniejszego biskupa siedleckiego. W 1989 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po ukończeniu studiów specjalistycznych wrócił do archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie w 1994 r. abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. W latach 1995-2012  pełnił obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W ramach prac przygotowawczych do synodu diecezjalnego kierował pracami komisji ds. struktur kościelnych. Pełnił również obowiązki sekretarza komisji organizacyjnej ds. Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha oraz Archidiecezjalnego Komitetu Pielgrzymki Papieskiej w 1997 r. Był przewodniczącym Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji bydgoskiej.

Z początkiem roku akademickim 1997/98 powierzono mu wykłady z zakresu prawa kanonicznego w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie. Od 2008 r. był adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz promotorem dziesięciu prac magisterskich. Jest również autorem książki: „Działalność ustawodawcza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego” i współredaktorem książki „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009”, za którą otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Gniezna. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Należał również do rady programowej gazety diecezjalnej, radia diecezjalnego oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W latach 2007-2011 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Prymasowskiego Wydawnictwa „Gaudentinum”. Od 2009 do 2012 r. należał do Rady Programowej Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

W latach 2000-2012 był sędzią Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. Od 2001 do 2012 r. pełnił funkcję delegata arcybiskupa gnieźnieńskiego do wizytowania parafii dziekańskich. W latach 1995-2008 był ceremoniarzem bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie. W 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym, a cztery lata później kanonikiem gremialnym Kapituły Prymasowskiej Archikatedry Gnieźnieńskiej. Należał do grona Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Od 1 stycznia 2011 r. pełnił funkcję moderatora Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Z dniem 1 października 2012 r. Prymas Polski abp. Józef Kowalczyk powierzył mu obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej. 24 listopada 2012 r. została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej. Jego biskupią dewizą są słowa state in fide (trwajcie mocno w wierze) zaczerpnięte z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest członkiem Rady Prawnej KEP, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej i przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.

27 kwietnia 2021 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu biskupa Krzysztofa Wętkowskiego 77. biskupem włocławskim.

      Miło nam poinformować, że czasopismo „Warszawskie Studia Teologiczne” wydawane przez Akademię Katolicką w Warszawie otrzymało 40 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 9 lutego 2021 r. Władze uczelni gratulują i składają podziękowania całemu zespołowi redakcyjnemu za pracę, dzięki której czasopismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Teologów oraz naukowców reprezentujących dyscypliny pokrewne zachęcamy do publikowania na łamach “Warszawskich Studiów Teologicznych”

Drodzy Pracownicy, Studenci i Przyjaciele naszej Akademii! Z radością informujemy, że w Monitorze Polskim ukazał się wpis o zmianie nazwy naszej uczelni. Kończą się w ten sposób wieloletnie starania o realizację tego procesu. Zmiana nazwy nie jest zabiegiem wyłącznie kosmetycznym – otwiera drogę do rozwoju uczelni, do powoływania nowych wydziałów, do uprawienia nauki na wyższym poziomie.

Starania o nadanie naszej placówce nowej nazwy trwały od kilku lat. Korespondencja z watykańską kongregacją przyniosła spodziewany efekt i w sierpniu ubiegłego roku otrzymaliśmy z Rzymu stosowne przyzwolenie. Ponieważ jesteśmy uczelnią z uprawnieniami państwowymi, należało cały proces legislacyjny poprowadzić także z zasadami prawa państwowego. Ministerstwo oraz inne instytucje zostały powiadomione o naszych zamiarach. Odebraliśmy wiele życzliwych słów i działań, które pomogły nam przejść przez całą procedurę. Obecne ogłoszenie w Monitorze Polskim jest już ostatnim, definitywnym etapem całej drogi.

Poprzednia nazwa – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – funkcjonowała od 1988 r. Obecnie stała się nazwą wyłącznie historyczną. Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoją modlitwę i pomoc przyczynili się do rozwoju naszej uczelni.

Dokumenty:

pobrane ze strony Dziekanatu.

rektor pwtw

 

 

 

 

 

 

 

      Sesja ezgaminacyjna

Drodzy Studenci

Czas pandemii stawia nas przed wieloma nowymi wyzwaniami, zarówno pod względem duchowym, jak i doczesnym. Wspólnota profesorów i pracowników Akademii Katolickiej w Warszawie, chcąc realizować nie tylko swoją misję badawczą i dydaktyczną, otacza Was wszystkich modlitwą. Mam jednak świadomość, że wielu z Was potrzebuje również wsparcia materialnego. Jak wiecie, minął już czas składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnością). Nadal jest jednak możliwość otrzymania zapomogi. https://akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/zapomoga/

Prawo do ubiegania się o zapomogę przysługuje studentom na tych samych zasadach, co pozostałe świadczenia. Opisując i dokumentując swoją losową sytuację, można przedstawić przejściowe trudności wynikające z okoliczności pandemii.

 


Ks. Krzysztof Pawlina
Rektor AKW

 

dokumenty należy złożyć w Sekretariacie AKW o/ Konin  

Zarządzenie nr 1612020  Rektora Akademii Katolickiej w Warszawiez z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie odbywania praktyk zawodowych.

W związku z wchodzącą w życie 5 grudnia 2020 r.  nowelizacją przepisów. Rozporządzenia Ministra  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz. U.2019 poz.I450) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz.U . 2020 poz. 13 89)

do pobrania ze strony Dziekantu: https://akademiakatolicka.pl/zarzadzenie-rektora-akademii-katolickiej-w-warszawie-w-sprawie-odbywania-praktyk-zawodowych/