Rekrutacja

 15  czerwca 2022 –  24 września 2022

 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia 

24 września 2022 r. w godz. 11.00-13.00 

 

 

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

Akademia Katolicka w Warszawie

Z SIEDZIBĄ W KONINIE

Funkcjonuje od Roku Akademickiego 1994/1995

Nabór na STUDIA 

w Roku Akademickim 2022/2023

Oferta edukacyjna:

 • Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne 
 • Podyplomowe Studia z Etyki dla Nauczycieli 
 • Studia magisterskie Filozoficzno-Teologiczne
 • Studium Duchowości Chrześcijańskiej 
 • Studium Małżeństwa i Rodziny 

 

Studia Teologiczne z przygotowaniem  

pedagogiczno-katechetycznym

 

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

 • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30

 

PODYPLOMOWE STUDIA  TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

 • Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności

 z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności

z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu

 z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.

 • Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich oraz godzin na platformie. Obejmują  870 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

 • praktyki katechetyczne – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin
 • wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30
 • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich, w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

PODYPLOMOWE  STUDIA Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI

A. Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunku etyka dla nauczycieli. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich etapach edukacji.

B. Czas trwania studiów

Studia trwają III semestry (270 h godzin wykładowych oraz 90 h praktyk w szkole). Studia kończą się dyplomem ukończenia Studium.

Wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30

 

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

 

Akademickie studium warsztatowo-wykładowe obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. 

Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowoych, elementy bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych.

Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie potrzeb własnych i innych
 • zdobycie narzędzi radzenia sobie w krysyzie
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • rozwój wiedzy o prowadzeniu życia duchowego
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II
 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób, które oprócz nabycia i pogłębienia kompetencji i formacji własnej, są otwarte na możliwość włączenia się w jakąś formę zaangażowania w Kościele, np. związaną z przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa (uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też praca w poradni rodzinnej)

Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. 

Będą się odbywać o.k. dwa razy w miesiącu w soboty przez cztery semestry. (godz.8.40-16.30)

 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 • Dlaczego duchowość?

Duchowość chrześcijanina to głębia życia opartego o Ewangelię, piękno wypływające ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności. Troska o własną duchowość staje się naszym stałym obowiązkiem. Życie nasze jest życiem duchowym, bo otwarte na działanie i inspiracje Ducha Świętego. Zasadnicza kwestia to jak świadomie i z uwagą pielęgnować dar Bożego życia w sobie: jak je rozwijać i nie pozwolić, aby w nas zamierało.

 • Co oferujemy?

W nowym roku akademickim proponujemy naszym Słuchaczom nową formułę spotkań i zajęć dotyczących duchowości. Otwieramy Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej. Ma być dla nas pomocą, abyśmy uczyli się odkrywać głębię własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Tak przeżywać je na co dzień, by się nim cieszyć, by owocowało dla nas i dla innych.

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej swój program realizuje w cyklu dwuletnim, łącznie 4 semestry.

Bogaty program tematyczny obejmuje kwestie antropologii chrześcijańskiej, czyli zagadnienia dotyczące człowieka i jego rozwoju, budowania wzajemnych relacji i przeżywania komunikacji z innymi.

Drugi wymiar to kwestie wprost z teologii duchowości, czyli rozwój duchowy, drogi i dynamika wewnętrznego wzrastania człowieka, odkrywanie modlitwy i sakramentów, by liturgia Kościoła stawała się liturgią życia, a życie drogą do Boga.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, teologowie duchowości, bibliści, kompetentni pod względem wiedzy i mający głębokie doświadczenie modlitwy chrześcijańskiej oraz specjaliści od komunikacji międzyludzkiej.

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych Słuchaczy: świeckich, siostry zakonne, duchownych, wszystkich, którzy pragną odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.

 • Co po Szkole? (profil absolwenta)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej jest pomocą na drodze własnego duchowego wzrostu i dojrzewania. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien pogłębić swoją wiedzę z zakresu antropologii, wiedzy o człowieku i duchowości chrześcijańskiej. Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać w pracy w charakterze kierownika duchowego oraz do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też w parafiach, jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i animacji życia duchowego.

 • Formawykładów

Zajęcia odbywają się w poszczególne czwartki ( 2 i 4)   roku akademickiego po południu,

 w godz. 16.00-19.30 . Mają charakter wykładowy. Na każde spotkanie składają się dwa wykłady.

 

Wszelkich informacji udziela SEKRETARIAT

 z siedzibą w  Koninie. 

ul. św. Maksymiliana 2, 62-510 Konin
Telefon: 63/ 249 75 10;

kom. 518-014-611 (godz. 15.00-18.00)

strona: www.pwtkonin.pl

formularze do wypełnienia  w zakładce  Do pobrania 

oraz w godzinach urzędowania Sekretariatu 

Termin składania dokumentów - do 24 września 2022