Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne

 Efekty kształcenia dla kierunku podyplomowych

Studiów Teologiczno- Katechetycznych

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: studia niestacjonarne

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: nauki teologiczne

Liczba uzyskanych punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 60

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Objaśnienie oznaczeń:

PSTK – Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne

W – kategoria wiedzy w efektach kształcenia

U – kategoria umiejętności w efektach kształcenia

K – kategoria kompetencji personalnych i społecznych

A – moduł przygotowanie teologiczne

B1 – moduł przygotowanie psychologiczne

B2 – moduł przygotowanie pedagogiczne

C –  moduł przygotowanie dydaktyczne

D – moduł przygotowanie dydaktyczno- merytoryczne

D/E. przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego(kolejnego) przedmiotu

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

                

Symbol

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów podyplomowych teologiczno -katechetycznych

 absolwent:

Odniesienie
do efekt. kształcenia
w zakresie nauk humanistycznych
i społecznych

WIEDZA

PSTK_W01

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, prawa kanonicznego, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności nauczycielskiej

A

PSTK_W02

zna terminologię nauk teologicznych, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teologii, nauk biblijnych i prawa kanonicznego

A

PSTK_W03

ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego; zna także katolicką naukę społeczną

A

PSTK_W04

zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego

A

PSTK_W05

rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym

A

PSTK_W06

ma gruntowną znajomość zasad interpretacji tekstu teologicznego

A

PSTK_W07

zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia

A

PSTK_W08

zna powiązania treści teologicznych z innymi obszarami wiedzy i kultury, posiada pogłębioną znajomość nauczania Kościoła katolickiego, ma uporządkowaną wiedzę o Biblii, rozumie jej znaczenie dla rozwoju religijnego człowieka, wie o sposobach jej wykorzystania w procesie kształcenia i wychowania

A3.W3.

PSTK_W09

zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk pedagogicznych oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych, a także w odniesieniu do teologii

D.1/E.1.W1

PSTK_W10

zna i rozumie cele kształcenia przedmiotu w wymaganiach ogólnych podstawy programowej nauczania religii

A3.W1.

D.1/E.1.W2.

PSTK_W11

zna treści nauczania religii, wyrażone w wymaganiach szczegółowych, podstawy programowej nauczania religii

A3.W2

D.1/E.1.W3.

PSTK_W12

zna kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela; potrzebę

profesjonalnego rozwoju nauczyciela, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej; znaczenie autorytetu nauczyciela;

D.1/E.1.W4.

PSTK_W13

zna konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące; metody biblijne

D.1/E.1.W5.

PSTK_W14

potrafi organizować pracę w klasie i w grupach; dostrzega potrzebę indywidualizacji nauczania; zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego

D.1/E.1.W7.

PSTK_W15

zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze; spostrzeganie, odbiór

i przetwarzanie informacji, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji,

temperamentu i stylu poznawczego;

B.1.W1.

PSTK_W16

zna proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój

fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania;

B.1.W2.

PSTK_W17

zna teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania; sytuację interpersonalną; empatię; zachowania asertywne, agresywne i uległe,

B.1.W3.

PSTK_W18

proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia

B.1.W4.

PSTK_W19

zna zagadnienie autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres

i nauczycielskie wypalenie zawodowe.

B.1.W5.

PSTK_W20

system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty oraz podstawowe zagadnienia prawa oświatowego;

B.2.W1.

PSTK_W21

rolę nauczyciela, koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela; nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli;

B.2.W2.

PSTK_W22

zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej

B.2.W4.

PSTK_W23

sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania

B.2.W5.

PSTK_W24

zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności

w uczeniu się; specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej

B.2.W6.

PSTK_W25

zna współczesne koncepcje nauczania; cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania i ich rodzaje; zasady dydaktyki; metody nauczania; treści nauczania; organizację procesu kształcenia i pracy uczniów;

C.W3.

D.1/E.1.W9.

PSTK_W26

zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej i jej budowę; modele lekcji; sztukę prowadzenia lekcji; style i techniki pracy z uczniami; interakcje w klasie; środki

dydaktyczne;

C.W4.

PSTK_W27

zna sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów; ocenianie kształtujące w kontekście efektywności nauczania; wewnątrzszkolny system oceniania;

C.W6.

D.1/E.1.W10.

PSTK_W28

znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela; zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

C.W7.

PSTK_W29

określa zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę oświatową;

D.2/E.2.W1.

PSTK_W30

wymienia rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce oświatowej.

D.2/E.2.W3.

UMIEJĘTNOŚCI

PSTK_U01

potrafi biegle operować pojęciami i faktami z zakresu treści nauczania; potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej i katechetycznej

A3.U1.

PSTK_U02

posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów

A

PSTK_U03

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

A

PSTK_U04

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

A

PSTK_U05

potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (dogmatycznymi, etyczno - moralnymi, prawnymi, zawodowymi) Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów

A

PSTK_U06

potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego

A

PSTK_U07

potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego

A

PSTK_U08

interpretować treści nauczania z perspektywy aktualnego stanu wiedzy; zachowań, diagnozować i prognozować sytuacje oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogiczno-katechetycznej

A3.U2.

D.1/E.1.U1.

PSTK_U09

dobierać treści i zadania, umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

A3.U3.

D.1/E.1.U3.

PSTK_U10

obserwować podczas praktyk zawodowych procesy rozwojowe uczniów;

B.1.U1.

PSTK_U11

skutecznie i świadomie komunikować się;

B.1.U3.

PSTK_U12

porozumieć się w sytuacji konfliktowej;

B.1.U4.

PSTK_U13

rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się; uzależnień i zagrożeń uczniów

B.1.U5.

B.2.U5.

PSTK_U14

radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;

B.1.U7.

PSTK_U15

zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na rzecz rozwoju zawodowego.

B.1.U8.

B.2.U2.

PSTK_U16

formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

B.2.U3.

PSTK_U17

nawiązywać współpracę z innymi nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym;

B.2.U4.

PSTK_U18

zdiagnozować ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zaprojektować dla niego wsparcie;

B.2.U6.

PSTK_U19

zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do klasy zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym,

C.U1.

PSTK_U20

zaprojektować działania służące integracji klasy szkolnej;

C.U2

PSTK_U21

dobierać metody nauczania do nauczanych treści i zorganizować pracę uczniów; dokonać korelacji poszczególnej jednostki katechetycznej z innymi przedmiotami i programem szkolnym, w sposób łatwy i elastyczny potrafi pracować na lekcjach religii z Biblią

C.U3.

D.1/E.1.U7

PSTK_U22

wybrać model lekcji i zaprojektować jej strukturę; stosować typowe metody i dobre praktyki realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych

C.U4.

PSTK_U23

zaplanować pracę z uczniem zdolnym,

C.U5.

PSTK_U24

dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej;

C.U6.

PSTK_U25

posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu;

C.U7

PSTK_U26

wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, potrafi projektować plan własnego rozwoju zawodowego, dokonywać analizy i ewaluacji własnych działań pedagogiczno-katechetycznych i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

D.2/E.2.U1.

PSTK_U27

zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji;

D.2/E.2.U2.

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PSTK_K01

ma potrzebę ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej;

A3.K1.

PSTK_K02

rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

A

PSTK_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności

A

PSTK_K04

identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym

A

PSTK_K05

ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego

A

PSTK_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi

A

PSTK_K07

poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania, dostrzega i formułuje potrzeby teologiczno-moralne i dylematy etyczne związane z ludzką aktywnością, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia światopoglądu chrześcijańskiego; postępuje zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

A3.K2.

PSTK_K08

autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczno-katechetyczne

B.1.K1.

B.2.K3.

PSTK_K09

wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

B.1.K2.

PSTK_K10

okazywania empatii uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy;

B.2.K1.

PSTK_K11

profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie lub grupie wychowanków;

B.2.K2.

PSTK_K12

współpracy z innymi nauczycielami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

B.2.K4.

PSTK_K13

twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne

C.K1.

PSTK_K14

skutecznego korygowania błędów teologicznych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

C.K2.

PSTK_K15

budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

D.1/E.1.K6.

PSTK_K16

stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

D.1/E.1.K9.

PSTK_K17

skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej.

D.2/E.2.K1.

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne

Przedmiot

Moduł

Rok akademicki

wykład

ćwiczenia

ECTS

Katechetyka fundamentalna

D

2020/2021

30

 

2

Katechetyka  materialna

D

II

30

 

2

Katechetyka szczegółowa

D

II

15

15

1

Metodyka nauczania religii

D

2020/2021

15

30

2

Katechetyka - przygotowanie nauczycieli religii do pracy zlaicyzowanym środowisku

D

2020/2021

15

 

1

Łącznie 150 godz. w Module D  9 pkt. ECTS

Emisja głosu

C

2020/2021

15

15

1

Podstawy dydaktyki

C

II

10

5

1

Dydaktyka – Ogniwa procesu kształcenia

C

II

15

 

1

Łącznie 60 godz. w Module C 3 pkt . ECTS

Pedagogika ogólna

B2

 

15

 

1

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

1

Pedagogika szkolna

B2

 

15

 

1

Pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

0,5

Pedagogika uwarunkowania prawne

B2

 

15

 

1

Pedagogika specjalna – konwersatorium

B2

   

15

0.5

Łącznie 90 godz. w Module B2 5 pkt. ECTS

Psychologia ogólna

B1

 

15

 

1

Psychologia ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

   

15

1

Psychologia osobowości

B1

 

15

 

1

Psychologia rozwojowa

B1

 

15

15

1

Psychologia: Psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

   

15

1

Łącznie 90 godz. w Module B1 5 pkt. ECTS

Praktyki pedagogiczne

D

   

120

 

Praktyki psychologiczne

D

   

30

 

Łącznie 150 godz. w Module D  6 pkt. ECTS

Razem Moduły D,C, B + praktyki 390 + 150= 540 godzin  28 pkt. ECTS

 

Przygotowanie teologiczne

 

Przedmiot

Moduł

wykładowca

wykład

ćwiczenia

ECTS

Biblia w katechezie/Teologia biblijna

A

2020/2021     55 h

70

15

6

Teologia dogmatyczna

A

2020/2021      30h

65

 

5

Teologia moralna

A

2020/2021

30

 

2

Teologia moralna fundamentalna

 

II

30

 

2

Teologia fundamentalna

A

2020/2021

45

 

3

Teologia duchowości

A

II

15

15

2

Teologia prawa

A

II

15

15

2

Religioznawstwo

A

2020/2021

15

15

2

Liturgika

A

II

15

 

1

Formacja liturgiczna

A

2020/2021

 

45

2

Katolicka Nauka Społeczna Kościoła

A

II

30

15

3

Historia Kościoła

A

II

30

 

2

Łącznie 480 godz.  w Module A 32 pkt. ECTS

 • Co oferujemy?

 Oferujemy dwuletnie studium przeznaczone dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, głównie par małżeńskich, ale nie tylko. Jego celem, oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (np. poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też pracę w poradni rodzinnej) oraz w duszpasterstwie parafialnym.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie własnych potrzeb
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem Proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem narzeczonym i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. 

 • Co po studium? (profil absolwenta)

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy narzeczonym w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz w duszpasterstwie rodzin. Wiedza ta obejmować będzie m.in.: podstawy teologii rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną, psychoprofilaktykę uzależnień, podstawowy kurs rozpoznawania płodności. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z narzeczonymi i małżonkami.

 • Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową i warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, mediacje rodzinne, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, metodyka pracy z grupą. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Poruszone zostaną elementy bioetyczne i biomedyczne życia rodzinnego. Zajęcia będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty, przez cztery semestry.

 

              Wykaz przedmiotów – Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

 

A.      Wykłady

     

1.

Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie

30

E

3

2.

Duchowość małżeńska

20

E

3

3.

Konflikty i kryzysy w małżeństwie

30

Zo

3

4.

Podstawy psychologii
z elementami psychologii osobowości

15

Zo

2

5.

Psychologia rozwoju człowieka
z elementami psychologii wychowawczej

15

Zo

2

6.

Duszpasterstwo rodzin

20

Zo

2

7.

Poradnictwo rodzinne- wykład

15

E

3

8.

Poradnictwo rodzinne -ćwiczenia

15

Zo

2

Razem:

160

 

20

 

B.      Warsztaty

     

1.

Dialog w małżeństwie

15

Zal

1

2.

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

15

            Zal

1

Razem:

30

 

2

 

C.      Praktyki

     

1.

Praktyki  w poradni rodzinnej

10

Zal

1

 

200

 

23

 

 

 

 

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 

 • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

 

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

Kierunek: Teologia ogólna z przygotowaniem pedagogicznym

 Rok Akademicki 2020/2021

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

A.    Przedmioty podstawowe –kanon

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Teologia dogmatyczna Sakramentologia  (w. +ćw.)

30

E

5

2.

Biblistyka Nowego Testamentu: Pisma Janowe (w. +ćw.)

30

E

5

3.

Teologia moralna-etyka małżeńska i bioetyka  (w. +ćw.)

30

E

6

4.

Lektorat języka starożytnego I

30

ZO

3

 

B1. Przedmioty kierunkowe

     

1.

Ekumenizm  (w. +ćw.)

30

E

7

2.

Religiologia: Religioznawstwo (w. +ćw.)

15

E

3

3.

Patrologia (w. +ćw.)

30

E

6

 

Cykl A -  Przedmioty podstawowe

     

1.

Katechetyka fundamentalna  (w. +ćw.)

30

ZO

4

 

Cykl A i B  -  Teologia ogólna 

     

1.

Seminarium magisterskie

30

ZO

2

2.

Sympozjum naukowe/ wykład monograficzny

     
 

C2.  -  Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

     

1.

Metodyka nauczania religii (w. +ćw.)

45

15W+30 Ćw.

ZO

5

2.

Psychologia ogólna (w. +ćw.)

15

E

3

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

     

1.     1

Teologia biblijna   (w. +ćw.)

30

E

6

1.

Cykl A i  B – rok VI – semestr II – Teologia ogólna   -  Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

     

2.

Seminarium magisterskie

30

         ZO

2

3.

Przygotowanie egzaminu ex univesa teologia

   

8