1. Łącznie pięć egzemplarzy pracy magisterskiej z poprawną stroną tytułową.

  • Jedną prace z przyklejoną odpowiednio płytą z (opisem jak na pierwszej stronie tytułowej) z podpisem promotora (prace przyjąłem data i podpis), należy złożyć w Studium Konin
  • 2 egz. płyty CDROM do biblioteki w Koninie
  • 3 egz. do Biblioteki WSD we Włocławku

2. Prace student osobiście doręcza promotorowi i recenzentowi pracy

3. Pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy mgr (3 egz.)

4. Pięć zdjęć 45 mm/65mm w nie zaklejonej kopercie w odpowiednim stroju (koperta wypisana dużymi literami)

  • Imiona, nazwisko data i miejsce urodzenia (w odmianie np. w Koninie, województwo)
  • Adres zamieszkania jak w dowodzie, województwo

5. Ksero dowodu osobistego ½ A4

6. Indeks PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela +indeksy z innych Uczelni

7. Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego. (2 egz.)

8. Legitymacja studencka

9. Opłata za obronę

W/w dokumenty należy dostarczyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego.


Od 01 października 2006 r. oświadczenie piszącego i kierującego pracą stanowi drugą stronę pracy mgr (wzór z załącznika).

Temat pracy magisterskiej, na wniosek studenta, powinien zostać zatwierdzony przez Radę Sekcji św. Jana Chrzciciela.

Praca magisterska winna liczyć minimum 70 stron (bez wstępu, bibliografii, zakończenia).

Odbiór dyplomu i suplementu do dyplomu następuje w ciągu 3 miesięcy, zwrocie legitymacji studenckiej, oddaniem książek do biblioteki.