WYKAZ  PRZEDMIOTÓW Z SEMINARIUM NAUKOWEGO 

Pismo Święte

Teologia Słowa Bożego 

Teologia dogmatyczna

Teologia moralna

Teologia liturgii 

Teologia fundamentalna

Teologia pastoralna 

Teologia rodziny 

Historia Kościoła 

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

1.Pięć  egzemplarzy pracy magisterskiej z poprawną stroną tytułową

- 1 egz. Promotor

- 2 egz. Recenzent

- 3 egz. Biblioteka PWTW  (wraz z płytą  przyklejoną)

- 4 egz. dla studenta

- 5 egz. w oprawie miękkiej do biblioteki WSD

- 2 płyta CDROM-em   (wypalona z informacjami z 1 strony pracy magisterskiej)

 1. Formularze oceny pracy mgr (wysyłane przez Sekretariat Studium Konin

 z określające m.in. dzień, przybliżoną godzinę do promotora i recenzenta)

 1.  Student osobiście doręcza promotorowi i recenzentowi prace
 2.  Pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy mgr

(imię i nazwisko absolwenta czytelny podpis promotora w 3 egz.)

 1.  Pięć zdjęć 45mm/65mm w nie zaklejonej kopercie w odpowiednim stroju, księży i diakonów obowiązuje strój duchowny
 2.  Ksero dowodu osobistego.
 3. Indeks PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela + indeksy z innych uczelni
 4. Opłata magisterska, zwrot legitymacji studenckiej

 Egzamin magisterski czerwiec 2019 r.

 

Od 01 października 2006 r. oświadczenie piszącego i kierującego pracą stanowi drugą stronę pracy mgr (wzór z załącznika).

W/w dokumenty należy dostarczyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego

Temat pracy magisterskiej, na wniosek studenta, powinien zostać zatwierdzony przez Radę Sekcji św. Jana Chrzciciela

Praca magisterska winna liczyć minimum 70 stron (bez wstępu, bibliografii, zakończenia)

 

 

Przepisy dotyczące pisania prac dyplomowych zgodnie z uchwałą Rady Wydziału PWTW z dn. 27.10.2004 roku

Praca powinna być napisana według następujących standardów:

 • Program WORD,
 • Czcionka – Times New Roman,
 • Wielkość czcionki- 12
 • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza
 • marginesy; lewy 3,0 prawy 2,5.
 • znaków na stronie: 1800 /bez przypisów/;

ilość stron:  minimum 70 /bez wstępu, zakończenia, bibliografii