WYKAZ  PRZEDMIOTÓW Z SEMINARIUM NAUKOWEGO 

Pismo Święte

Teologia dogmatyczna

Teologia moralna

Teologia liturgii 

Teologia fundamentalna

Teologia pastoralna 

Teologia rodziny 

Historia Kościoła 

Katechetyka

Prawo kanoniczne

Teologia duchowosci 

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

1.Pięć  egzemplarzy pracy magisterskiej z poprawną stroną tytułową

- 1 egz. Promotor

- 2 egz. Recenzent

- 3 egz. Biblioteka PWTW  (wraz z płytą  przyklejoną)

- 4 egz. dla studenta

- 5 egz. w oprawie miękkiej do biblioteki WSD

- 2 płyta CDROM-em   (wypalona z informacjami z 1 strony pracy magisterskiej)

  1. Formularze oceny pracy mgr (wysyłane przez Sekretariat Studium Konin

 z określające m.in. dzień, przybliżoną godzinę do promotora i recenzenta)

  1.  Student osobiście doręcza promotorowi i recenzentowi prace
  2.  Pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy mgr

(imię i nazwisko absolwenta czytelny podpis promotora w 3 egz.)

  1.  Pięć zdjęć 45mm/65mm w nie zaklejonej kopercie w odpowiednim stroju, księży i diakonów obowiązuje strój duchowny
  2.  Ksero dowodu osobistego.
  3. Indeks PWTW Sekcja św. Jana Chrzciciela + indeksy z innych uczelni
  4. Opłata magisterska, zwrot legitymacji studenckiej

 Egzamin magisterski wrzesień  2019 r.