RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 2022/2023

A.     Przedmioty podstawowe – kanon

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

1

biblistyka ST: księgi historyczne (w. + ćw.)

5

E

30

2

lektorat języka starożytnego IV

3

ZO

30/20

3

lektorat języka nowożytnego III

3

ZO

30

4

lektorat języka nowożytnego IV

3

ZO

30

5

teologia dogmatyczna: eklezjologia (w. + ćw.)

3

ZO

15

6

teologia dogmatyczna: mariologia (w. + ćw.)

2

E

15

7

teologia moralna fundamentalna (w. + ćw.)

5

ZO

30

 

RAZEM:

24

 

170

  • lektorat języka nowożytnego: język angielski
  • lektorat języka starożytnego: język łaciński
  • Blok A – za przedmioty teologiczne - 109 ECTS; przedmioty z możliwością wyboru - 24 ECTS
B1. Przedmioty kierunkowe – kanon

1

 Liturgika: Eucharystia w roku liturgicznym (ćw.)

1

Z

15

2

  Proseminarium   w. r 2018/19 10 g

3

ZO

30/20

3

  Religiologia: teodycea (w. + ćw.)

4

E

30

 

RAZEM:

8 – t. ogólna

 

75 – t. ogólna

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

1

 wykład monograficzny V

4

ZO

30

 

C2. Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

l.p.

 przedmiot

ECTS

forma

zaliczenia

godz. / sem.

1

dydaktyka: ogniwa procesu kształcenia (w.)

2

ZO

   15

2

emisja głosu (ćw.)

4

ZO

30

3

metodyka nauczania religii (w. + ćw.)

5

ZO

45

 15 w. + 30 ćw.

4

pedagogika szkolna - konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

2

ZO

15

5

pedagogika specjalna - konwersatorium

2

ZO

15

6

psychologia osobowości (ćw.)

3

ZO

15

7

psychologia rozwojowa (w.)

3

E

15

8

wykład monograficzny III (teologiczny)

4

ZO

15

9

wykład monograficzny IV z zakresu przygotowania pedagogicznego

3

ZO

15

Razem:

28

 

180

 

ćw. - ćwiczenia

E – egzamin

ECTS szczeg. – ECTS rozpisane szczegółowo

p. – punkty ECTS

t. – teologia

w. – wykład

Z – zaliczenie bez oceny

ZO – zaliczenie z oceną

 

Cykl A i B - Rok VI - Semestr II – teologia ogólna

l.p.

 przedmiot

forma zaliczenia

godziny

ECTS

ECTS szczegółowe

1.

seminarium magisterskie IV

ZO

30

5

A – 60 h – 2 p. 

B – 45 h – 1,5 p.

C – 45 h – 1,5 p.

2.

przygotowanie egzaminu ex universa theologia

   

8

 

3.

przygotowanie   pracy magisterskiej

   

17

 
 

RAZEM:

30

30 ECTS

 

 

REALIZACJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

B.1. psychologia - 90 h

B.2. pedagogika – 0 h

C. podstawy dydaktyki i emisja głosu – razem 60 h

D.1 dydaktyka przedmiotu (czyli katechetyka) - 150 h

psychologia ogólna - 15 h

2 ECTS

pedagogika szkolna

2 ECTS

podstawy dydaktyki    (w. 10 h + ćw. 5 h)

3 ECTS

katechetyka szczegółowa       (w. 15 h + ćw. 15 h)

5 ECTS

psychologia ogólna - konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

3 ECTS

pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

emisja głosu - 30 h

4 ECTS

katechetyka materialna - 30 h

4 ECTS

psychologia osobowości -15h

 

3 ECTS

pedagogika ogólna -15 h

 

2 ECTS

dydaktyka: ogniwa procesu kształcenia- 15 h

2 ECTS

metodyka nauczania religii w. + ćw.  (w. 15 h + 30 h ćw.)

5 ECTS

psychologia rozwojowa w + ćw. - 30 h

4 ECTS

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych – 15 h

2 ECTS

 

katechetyka fundamentalna- 30h

 

4 ECTS

psychologia: psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych - 15 h

2 ECTS

pedagogika: uwarunkowania prawne - 15 h

2 ECTS

 

wykład monograficzny (z katechetyki): katechetyka: przygotowanie nauczycieli religii do pracy w zlaicyzowanym środowisku-15 h

3 ECTS

 

elementy pedagogiki specjalnej – 15 h

2 ECTS

   

B1 - razem 14 ECTS

B2 - razem 12 ECTS

C - razem 9 ECTS

D1 - razem 21 ECTS

 

Specjalność katechetyka120 h za pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w zakresie nauczania religii w szkole + 30 h za pozytywnie ocenioną praktykę psychologiczno-pedagogiczną – razem 6 ECTS