Pomoc materialna

Student PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów ;

Wniosek o stypendium  Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do dnia 06.10.2018r
4)      zapomogi.

 

Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) z kompletną dokumentacją można składać do 22 października 2018 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może być wyższy niż 1051,70 PLN.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 PLN.

UWAGA: osoby o dochodzie 0 zł (lub bardzo niskim) powinny złożyć oświadczenie uzasadniające, z czego się utrzymują. Przykładowe oświadczenie można znaleźć w załączniku 1C.

UWAGA: Nastąpiła zmiana obliczania dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kto musi uwzględnić ten rodzaj dochodu w swoim wniosku, powinien zapoznać się z załącznikiem Dodatkowe informacje…” oraz z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny (patrz: Akty prawne).

Pobrane ze strony ww.pwtw.pl