Stypendia na r.a 2020/2021

Wnioski o stypendia pomocy materialnej (socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) z kompletną dokumentacją można składać do 26 października 2020 do OKS. Za kompletność wniosku odpowiada student, proszę więc dokładnie przeczytać regulamin i załączniki.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 nie może być wyższy niż 1050,00 PLN.

 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w 2019 roku wynosił 3244,00 PLN.

 

UWAGA: osoby o dochodzie 0 zł (lub bardzo niskim) powinny złożyć oświadczenie uzasadniające, z czego się utrzymują. Przykładowe oświadczenie można znaleźć w załączniku 1C.

UWAGA: Nastąpiła zmiana obliczania dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Kto musi uwzględnić ten rodzaj dochodu w swoim wniosku, powinien zapoznać się z załącznikiem „Dodatkowe informacje…” oraz z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny (patrz: Akty prawne).

UWAGA: Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

OKS lub CKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej, łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

OKS lub CKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

pobrane ze strony Dziekanatu: Akademia Katolicka w Warszawie