Studium  Teologii z siedzibą w Koninie

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO:

  • Trzy egzemplarze pracy magisterskiej z poprawną stroną tytułową (wzór podany na stronie). Egzemplarz dla AKW wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie. Egzemplarz dla promotora i recenzenta wydrukowany jednostronnie.
  • Elektroniczna wersja pracy (na CD-2).
  • Student osobiście doręcza promotorowi i recenzentowi prace.
  • Pięć tez egzaminacyjnych od promotora pracy (podpisane)
  • Ksero dowodu osobistego
  • Indeks Akademii Katolickiej w Warszawie + indeksy z innych uczelni
  • Wydruk raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (dostarcza promotor,recenzent)

W/w dokumenty należy dostarczyć minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego.

Praca magisterska powinna liczyć minimum 70 stron (bez wstępu, bibliografii, zakończenia) Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony przez studenta w porozumieniu
z promotorem do końca przedostatniego roku studiów, a następnie zatwierdzony przez Komisję powołaną przez Rektora AKW. 

Odbiór dyplomu i suplementu do dyplomu następuje po 30 dniach od egzaminu magisterskiego. Należy zwrócić wtedy legitymację studencką.

*  opłata 7 dni przed egzaminem

* Opłata za egzamin magisterski  w Sekretariacie oddział Konin w dniu złożenia pracy.