Student AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
4)      zapomogi.